Úvodní stránka
Novinky, zajímavosti Tabulky, konstanty, vzorce Texty, informační materiály, zdroje Návody na pokusy Odpovědi na vaše fyzikální dotazy Zajímavá fyzikální místa, instituce, školy
 Dílna
 - Kalkulačka (by Rolf Howarth)
 - Návody na pokusy
 - Vyrobte si sami
 - Úlohy a příklady
 - Počítačové programy
 - Fyzikální soutěže

Aplety:
 - Mechanika - anglicky
 - Molekulová fyzika - anglicky
 - Vlnění - anglicky
 - Elektřina a magnetismus - anglicky
 - Optika - anglicky
 - Jaderná fyzika - česky
 - Jaderná fyzika - anglicky
 - Relativita - anglicky
 - Kvantová mechanika - anglicky1

Mechanická práce, energie, výkon

1. Dělník naložil na nákladní auto písek o objemu 4 m3 . Na lopatu nabral průměrně písek o objemu 3 dm3  a házel jej do výšky 2,4 m. Průměrná hustota písku je 2600 kg.m-3. a) Jakou práci vykonal? b) Jakou práci by vykonal, kdyby pokaždé na lopatu průměrně nabral písek o objemu jen 2 dm3  ?


2. Po vodorovných přímých kolejích se pohyboval v jednom směru na dráze délky 20 m vagón tažený vodorovným lanem, které svíralo se směrem pohybu úhel 30° a které bylo napínáno silou o velikosti 800 N. Síla valivého tření měla velikost 200 N. Zakreslete všechny síly působící na vagón. Jakou práci vykonala:
a) síla, kterou bylo napínáno lano,
b) síla valivého tření.
c) tíhová síla působící na vagón,
d) výslednice všech sil působících na vagón?


3. Motor vozidla, které má hmotnost 1200 kg, vyvíjí v časovém intervalu ( t1;t2 ), kde t1  = 0 s a t2 =10 s, tažnou sílu o velikosti 1500 N. V okamžiku t1 měla rychlost vozidla velikost 20 m.s-1 . Určete:
a) velikost zrychlení vozidla,
b) velikost rychlosti a uraženou dráhu během zrychlování jako funkci času,
c) velikost rychlosti a uraženou dráhu během zrychlování v čase t2,
d) práci, kterou vykonala tažná síla motoru.
Odpor vzduchu a tření zanedbejte.


4. Osobní automobil o hmotnosti 1000 kg se rozjíždí po vodorovné silnici z klidu se zrychlením o velikosti 2 m.s-2 . Jaká je tažná síla motoru automobilu, je-li součinitel smykového tření pneumatik na vozovce 0,06? Jak velkou práci vykoná motor automobilu za 10 sekund pohybu? Odpor vzduchu zanedbejte.


5. Jak velkou práci vykoná tažná síla při přepravě břemene o hmotnosti 500 kg po vodorovné rovině do vzdálenosti 15 m, je-li tření rovno 3 % tíhy břemene?


6. Jaký výkon lze přenášet řemenem 60 mm širokým, jestliže dovolené namáhání na 1 mm šířky řemenu je 12 N? Průměr řemenice je 250 mm a frekvence jejího otáčení 12 s-1 .


7. Jaká je řezná síla nože soustruhu, jehož motor má výkon 6kW , účinnost soustruhu je 86 %, průměr obráběného hřídele je 180 mm a frekvence otáčení 7,5 s-1 ?


8. Elektrická lokomotiva o hmotnosti 200t táhne vlak o hmotnosti 800t. Po trati, která má stoupání 4m na každý 1 km délky, projíždí konstantní rychlostí dráhu 3km. Vypočtěte: a) práci vykonanou lokomotivou na této dráze; b) výkon lokomotivy, projede-li tuto trať za 5 minut. Součinitel smykového tření kol je 0,002. Odpor vzduchu zanedbejte.


9. Auto s hmotností 1000 kg má motor o výkonu 100kW. V jakém největším stoupání je toto auto schopno udržet velikost rychlosti 72 km.h-1 ?


10. Vystřelené torpédo je při pohybu pod vodní hladinou poháněno motorem na stlačený vzduch. Motor má výkon 60 kW a jeho účinnost je 84 %. Určete tahovou sílu hnacího šroubu, jestliže torpédo urazí za 5 min rovnoměrným pohybem dráhu 4500 m.


11. Automobil o hmotnosti 1500 kg se pohyboval po přímé trajektorie délky 100m se stálým zrychlením o velikosti 0,8 m.s-2  mířícím ve směru pohybu. Jeho počáteční rychlost měla velikost 15 m.s-1 . Určete:
a) výslednici sil, které na automobil během pohybu působí,
b) práci, kterou vykonala výslednice sil z bodu a),
c) přírůstek kinetické energie automobilu,
d) výslednou kinetickou energii a výslednou velikost rychlosti automobilu.
Třecí síly a odpor vzduchu zanedbejte.


12. Vypočtěte jakou silou a do jaké výše bylo zvednuto těleso o hmotnosti 10 kg, jestliže se jeho potenciální energie zvětšila o 98,06 J a vykonala práci 400 J.


Řešení

  1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

245 kJ ; stejnou

 a) 13,9 kJ ;  b) 4 kJ ;  d) 0 ;  d) 9,9 kJ

a) 1,25 m.s-2 ; b) 32,5 m.s-1; c) 262,5 m; d) 394 kJ

2600 N ; 260 kJ

2,2 kJ

6,78 kW

1217 N

176,6 MJ ; 0,58 MW

30,6°

3,36 kN

a) 1200 N; b) 120 kJ; c) 120 kJ; d) 289 kJ; 19,6 ms-1  

1m ; 400 N

 

Verze pro tisk